Adatvédelmi nyilatkozat

1. Adatvédelem egy pillantásra

Általános információk
Nagy örömünkre szolgál, hogy felkereste honlapunkat és érdeklődik vállaltunk iránt. Személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra.
Az alábbi információkkal szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogyan kezeljük személyes adatait honlapunkon tett látogatása során. Természetesen a törvényi előírásoknak eleget teszünk, különös tekintettel az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (EU-GDPR), valamint a német Szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) előírásainak.

Ki felelős az adatok kezeléséért és kivel léphet kapcsolatba?
Felelős a GDPR értelmében:

Balluff GmbH
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Németország
Tel. +49 7158 173-0
Fax +49 7158 5010
balluff@balluff.de
www.balluff.com

Kérdésével, javaslatával vagy panaszával a vállalatcsoport Adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat:
A vállalatcsoport Adatvédelmi tisztviselőjét a dataprotection@balluff.de e-mail címen, vagy postai úton a fenti címre küldött levelével érheti el.

Adatgyűjtés weboldalunkon
Hogyan rögzítjük az Ön adatait?

Adatai egyrészt abban az esetben kerülnek begyűjtésre, ha Ön megadja nekünk azokat. Ez jelenthet például olyan adatokat, melyeket Ön adott meg egy kapcsolatfelvételi űrlapon.
További adatok automatikusan, vagy az Ön weboldal felkeresésekor tett beleegyezésével kerülnek begyűjtésre informatikai rendszereink segítségével. Ez főként technikai adatokat (pl. internetes böngésző, operációs rendszer vagy az oldalmegtekintés időpontja) jelent. Ezen adatok begyűjtése az oldalra történő belépéskor automatikusan megtörténik.
Az adatok egy része a weboldal hibátlan működésének biztosítása érdekében kerül begyűjtésre. Egyéb adatok az Ön felhasználói viselkedésének elemzése céljából is felhasználásra kerülhetnek.

Milyen jogai vannak adatai vonatkozásában?
Önnek bármikor joga van ingyenes tájékoztatást kérni az általunk tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről
és azok céljáról. Önnek mindemellett joga van kérelmezni ezen adatok helyesbítését vagy törlését. Amennyiben hozzájárulását adta személyes adatai kezeléséhez, ezt a jövőben bármikor visszavonhatja. Önnek mindemellett ahhoz is joga van, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai kezelésének korlátozását.
Továbbá joga van az illetékes felügyeleti hatóságnál történő panasz benyújtására.
Ez ügyben és az adatvédelemmel kapcsolatos további kérdések esetén bármikor fordulhat hozzánk.

Harmadik fél elemzőeszközei és eszközei
Weboldalunk felkeresése során az Ön böngészési magatartása statisztikailag kiértékelhető. Ez főként az ún. elemzőprogramokkal kerülnek kiértékelésre.
A szóban forgó elemzőprogramokra vonatkozó részletes információkat az alábbi
Adatvédelmi nyilatkozatban talál.

Kapcsolatfelvétel űrlap
Weboldalunkon lehetősége van megkereséseit űrlapon vagy e-mail formájában részünkre eljuttatni. Az ilyen formában eljuttatott megkeresés során továbbított személyes és egyéb adatait kizárólag az Ön megkeresésének feldolgozásához használjuk fel, azokat bizalmasan kezeljük. Ha kapcsolatfelvételi űrlapunkon vagy e-mailen keresztül fordul hozzánk – a kapcsolatfelvételi űrlap használata az Ön rendelkezésére áll -, akkor az Ön által, az űrlapon megadott személyes adatokat és információkat, valamint a küldés dátumát és pontos idejét rögzítjük és feldolgozzuk. Ez az adatkezelés az Ön által küldött üzenet ügyintézéséhez szükséges. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az adatkezelő jogos érdeke). Mindez a korszerű információs médiumokra vonatkozó igény és alkalmazhatóság iránti gazdasági, eszmei és technikai érdekekből adódik. Az adatok címzettjei munkatársaink, valamint a nekünk dolgozó informatikai szolgáltatók.
Ezzel kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy bár kapcsolatfelvételi űrlapunkat titkosított formában (TLS, SSL) küldjük és fogadjuk, ez csak egy úgynevezett átvitel közbeni titkosítást jelent. Alapvetően tehát sem az elküldött üzenet hitelessége, sem integritása, sem titkossága nem garantált. Ezért kérjük, hogy a kapcsolatfelvételi űrlapon ne küldjön számunkra érzékeny, személyes adatokat.
Minden, kapcsolatfelvétel céljából továbbított és felmerült adatot törlünk, miután azok tárolása már nem szükséges, vagy korlátozzuk azok feldolgozását, amennyiben erre vonatkozó, törvény által előírt megőrzési követelmények állnak fenn.

2. Tárhelyszolgáltatás (hosting) és Tartalomkézbesítési Rendszer (CDN)

Külső hosting
Ezt a weboldalt egy külső szolgáltató (hoster) hostingolja. Az ezen a weboldalon rögzített személyes adatok a külső szolgáltató szerverein kerülnek tárolásra. Mindez elsősorban
az IP-címeket, kapcsolatfelvételi kérelmeket, meta- és kommunikációs adatokat, szerződéses adatokat, neveket, weboldal-hozzáféréseket és más, a weboldalon keresztül generált adatokat foglalja magában.
A tárhelyszolgáltató (hoster) alkalmazása annak érdekében történik, hogy online ajánlataink biztonságos, gyors és hatékony biztosítása egy professzionális szolgáltatón keresztül valósuljon meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
Tárhelyszolgáltatónk (hoster) csak abban az esetben dolgozza fel az Ön adatait, ha ez szükséges saját teljesítési kötelezettségeinek megvalósításához, és az ezen adatokra vonatkozó utasításaink betartásához. Az adatvédelem biztosításához szükséges szerződéseket megkötöttük.
Az alábbi tárhelyszolgáltatót (hoster) alkalmazzuk:

Mittwald CM Service GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 4-6
32339 Espelkamp
(a Communication Consultants GmbH ügynökség megbízásából, Breitwiesenstrasse 17, 70565 Stuttgart,
melynek alszolgáltatója a Mittwald CM Service GmbH & Co. KG)

3. Általános tudnivalók és információk a kötelezettségekről

Adatvédelem
Ezen oldalak üzemeltetője nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét. Az Ön személyes adatait bizalmasan, a törvényi adatvédelmi előírásoknak, és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.
Ha Ön ezt a weboldalt használja, különféle személyes adatok kerülnek begyűjtésre.
Személyes adat az az adat, amely beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik.. A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza, hogy melyik adatokat gyűjtjük, és mire használjuk fel azokat. A nyilatkozatból azt is megtudhatja, hogy ez hogyan és milyen céllal történik.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás (pl. e-mail-en történő kommunikáció) során biztonsági hiányosságok merülhetnek fel. A harmadik fél hozzáférése elleni teljes adatvédelem nem lehetséges.

Az adatok tárolásának időtartama
Adatait csak addig kezeljük, ameddig ez az adatgyűjtés céljából szükséges, vagy ameddig ezt jogszabály előírja. Ezen időponton túl a tárolásra csak akkor kerül sor, ha erre az Európai Unió vagy az Európai Unió valamely tagállamának törvényei, rendeletei vagy egyéb jogszabályai – melyek hatálya alá esünk – előírják. További információt a weboldalunkon felsorolt egyes funkciókban talál.

Az USA-ba történő adattovábbításra vonatkozó utasítások
Weboldalunk olyan eszközökkel is összeköttetésben áll, melyek üzemeltetését végző vállalatok székhelye az USA-ban található. Ha ezen eszközök aktívak, az Ön személyes adatai a mindenkori vállalatok amerikai egyesült államokbeli szervereihez is továbbításra kerülhetnek. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy az USA az EU adatvédelmi törvénye értelmében nem számít biztonságos harmadik országnak. Az amerikai vállalatok kötelesek a személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön, mint az érintett személy jogi lépéseket tehetne ez ellen.
Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. titkosszolgálat) felügyeleti célból feldolgozzák, értékeljék és tartósan tárolják az Ön adatait az amerikai szervereken. Ezen adatfeldolgozási tevékenységre nincs hatásunk.

Az Ön adatfeldolgozásra vonatkozó hozzájárulásának visszavonása
Sok adatfeldolgozási folyamat csak az Ön kifejezett beleegyezésével lehetséges. A már megadott beleegyezését bármikor visszavonhatja. A visszavonásig megtörtént adatkezelés visszavonásának jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Különös esetekben felmerülő adatgyűjtés, valamint közvetlen értékesítést szolgáló reklám elleni kifogásolási jog (GDPR 21. cikk)

Ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontja alapján
történik, akkor Önnek bármikor jogában áll kifogást emelnie az Ön egyedi helyzetéből adódó, személyes adatainak kezelési módjával szemben; mindez vonatkozik a jelen rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. Az adatkezelés alapjául szolgáló mindenkori jogalap jelen adatvédelmi nyilatkozatban olvasható. Ha Ön kifogással él, abban az esetben nem kezeljük tovább az Önnel kapcsolatos személyes adatokat, kivéve akkor, ha olyan nyomós okokat tudunk felhozni az adatfeldolgozás mellett, melyek az Ön érdekei, jogai és szabadsága felett prioritást élveznek, vagy ha az adatkezelés a jogigények érvényesítése, gyakorlása és védelme érdekében szükséges (kifogásolás a GDPR 21. cikk (1) bekezdése értelmében lehetséges).
Ha személyes adatait közvetlen értékesítést szolgáló reklámozás érdekében feldolgozzuk, akkor Önnek bármikor jogában áll tiltakozni személyes adatainak ilyen jellegű reklámozás céljából történő kezelése ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az összefüggésben van ilyen jellegű közvetlen értékesítést szolgáló reklámozással. Ha Ön kifogást emel, személyes adatait a továbbiakban nem használják közvetlen marketing célokra (kifogásolás a GDPR 21. cikk (1) bekezdése értelmében lehetséges).

Panasztételi jog az illetékes felügyeleti szerveknél
A GDPR elleni jogsértés esetén az érintettet panasztételi jog illeti meg az illetékes felügyeleti szerveknél, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A fellebbezéshez való jog az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül fennáll.
Adattovábbításra vonatkozó jog
Önnek jogában áll, hogy az Ön beleegyezése alapján, vagy egy szerződés teljesítése közben általunk automatikusan feldolgozott adatokat az Ön vagy harmadik fél részére szokásos módon, gép által olvasható formátumban elkérje. Amennyiben Ön az adatainak más felelős részére való közvetlen továbbítását kéri, erre csak akkor kerül sor, ha az technikailag kivitelezhető.

Felvilágosítás, törlés és helyesbítés

Önnek a hatályos törvényi rendelkezések keretében mindig jogában áll térítésmentesen felvilágosítást kérni az Önről tárolt személyes adatokról, azok származásáról, az adatfeldolgozás címzettjéről és céljáról, valamint adott esetben joga van ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. Az ezzel és a személyes adatok témájával kapcsolatban felmerülő további kérdéseivel bármikor forduljon hozzánk!

Adatfeldolgozás korlátozására vonatkozó jog
Önnek joga van ahhoz, hogy kérje személyes adatainak feldolgozásának korlátozását. Ezzel kapcsolatban bármikor fordulhat hozzánk. A feldolgozás korlátozásához az alábbi esetekben van joga:
Ha Ön vitatja az általunk tárolt személyes adatai helyességét, ennek ellenőrzéséhez általában időre van szükségünk. Az ellenőrzés időtartama alatt Önnek joga van kérni, hogy személyes adatainak feldolgozása korlátozásra kerüljenek.
Ha személyes adatainak kezelése jogellenesen történt / történik, akkor törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek
szüksége van rájuk jogi követeléseinek gyakorlásához, megvédéséhez vagy érvényesítéséhez, akkor Önnek joga van kérni személyes adatainak korlátozását, azok törlése helyett.
Ha kifogást nyújtott be a GDPR 21. cikkének 1. bekezdésének értelmében, mérlegelés szükséges az Ön és a mi érdekeink vonatkozásában. Mindaddig, amíg nem bizonyos, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Önnek joga van kérni személyes adatainak kezelésének korlátozását.
Ha Ön korlátozta személyes adatainak feldolgozását, ezeket az adatokat – a tárolásukon kívül – csak az Ön beleegyezésével vagy jogi követeléseinek érvényesítése, gyakorlása vagy védelme, vagy egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdeket érintő okai érdekében lehet feldolgozni.

4. Adatgyűjtés weboldalunkon
Sütik

A weboldalakon úgynevezett cookie-kat (sütiket) használunk. A sütik általában megkönnyítik a felhasználó számára az internet böngészését. A süti olyan kis méretű fájl, amely az Ön számítógépén kerül mentésre, ha Ön felkeres egy weboldalt. A sütik alapvetően azért kerülnek mentésre, hogy a felhasználó számára további funkciókat biztosítson weboldalunk felkeresésekor.

Honlapunk felkeresésekor két típusú süti közül választhat: az egyik típus a technikai szempontból szükséges süti, a másik típus, amit Ön választhat ki. A sütik használatát – melyek használata technikailag nem szükséges – közvetlenül Ön válaszhatja ki; ezt a már Ön által előzetesen használt böngésző-beállítások esetében is megteheti. Minden olyan süti alkalmazása, amely technikai szempontból nem feltétlenül szükséges, olyan adatfeldolgozást jelent, amely kizárólag az Ön határozott és aktív beleegyezésével, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében lehetséges. Ez különösen a hirdetések használatára, a sütik targetálására vagy megosztására vonatkozik. Ezen felül csak akkor adjuk tovább az Ön, sütik által kezelt személyes adatait harmadik fél részére, ha Ön határozott beleegyezését adta a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban.
Ön teljes beleegyezését adhatja nekünk, vagy maga is kiválaszthatja, hogy mihez adja hozzájárulását. Ezt a beleegyezést a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja.

A következő típusú sütiket használjuk, amelyek hatókörét és működését az alábbiakban ismertetjük. Az egyik típusba azon sütik tartoznak, melyek automatikusan törlődnek, amikor Ön bezárja a böngészőt, míg a másik típusú sütik az egyes munkameneten túl mentésre kerülnek:

  • ideiglenes sütik (lásd 4.1. pont)
  • állandó sütik (lásd 4.2. pont)

4.1. Munkamenet- (session) sütik
Weboldalunkon az úgynevezett munkamenet-sütiket (átmeneti vagy ideiglenes sütiknek is nevezik) használunk. A munkamenet-sütik kizárólag arra az időre kerülnek mentésre, amíg Ön weboldalunkat használja. Az általunk alkalmazott munkamenet-sütik kizárólag azt a célt szolgálják, hogy Önt a weboldalunkon történő belépés idejére azonosítsa. Minden munkamenet befejeztével törlésre kerülnek a munkamenet-sütik. A munkamenet-sütik ezen kívül nem kerülnek tárolásra.

4.2. Állandó sütik
Az állandó sütik segítenek weboldalunknak megjegyezni az Ön adatait és beállításait, ha Ön később újra felkeresné azt. Azért használjuk ezeket a sütiket, hogy azonosíthassuk Önt a következő látogatása során, amennyiben Önnek már van nálunk fiókja. Ellenkező esetben Önnek minden látogatásnál újra be kellene jelentkeznie.
Az állandó sütik egy meghatározott idő elteltével automatikusan törlődnek, amely a sütitől függően eltérhet. A sütik bármikor törölhetők az Ön böngészőjének biztonsági beállításaiban.
Böngészőjének beállításait az Ön kívánságainak megfelelően konfigurálhatja és
pl. a harmadik féltől származó sütik vagy minden süti elfogadását visszautasíthatja. Amennyiben többet szeretne megtudni a sütikről, kérjük, használja böngészője „Súgó” funkcióját.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben letiltja vagy törli a sütiket, előfordulhat, hogy nem tudja használni ezen weboldal összes funkcióját.

A felhasznált Flash-sütiket nem a böngészője gyűjti, hanem az Ön Flash plug-inja. Ezenkívül HTML5 tárolóobjektumokat is használunk, amelyek az Ön eszközén kerülnek tárolásra. Ezek az elemek az Ön böngészőjétől függetlenül tárolják a szükséges adatokat és nincs automatikus megszűnési idejük. Amennyiben nem akarja, hogy a Flash-sütiket felhasználják, speciális bővítményt kell telepítenie; ilyen például a Mozilla Firefox esetében a Better Privacy, vagy a Google Chrome esetében az Adobe Flash-Killer-Cookie. A HTML5 tárolóobjektumok használatát úgy is megakadályozhatja, ha böngészőjét privát módban használja. Ajánlott továbbá rendszeresen, manuálisan törölni a sütiket és a keresési előzményeket a böngészőjében.

Sütik engedélyezése Borlabs-sütikkel
Weboldalunk a Borlabs beleegyezési technológiáját használja annak érdekében, hogy az adatvédelmi szempontoknak megfelelően megszerezze az Ön beleegyezését bizonyos sütik böngészőjében történő tárolásához és dokumentálásához. Ezen technológia szolgáltatója a Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (a továbbiakban: Borlabs).
Amikor belép weboldalunkra, a böngészőjében egy Borlabs-süti kerül mentésre, amelyben az Ön által adott beleegyezés vagy a hozzájárulás visszavonása kerül tárolásra. Ezeket az adatokat nem továbbítjuk a Borlabs-süti szolgáltatójának.
A rögzített adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri, hogy töröljük azokat, illetve a Borlabs-süti saját magát nem törli, vagy ha az adattárolás célja már nem releváns. A kötelező, törvény által előírt megőrzési időszakok változatlanok maradnak. A Borlabs-süti által végzett adatkezelés részletei megtalálhatóak a https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/ oldalon.

A Borlabs-süti beleegyezési technológia alkalmazása a törvényi előírásoknak megfelelően történik
a sütik használatához való hozzájárulás megszerzése érdekében. Az erre vonatkozó jogalap a GDPR törvény 6. cikke 1. bekezdésének c pontja.

Szervernapló-fájlok
Az oldalak üzemeltetője szervernapló-fájlokban automatikusan gyűjt és tárol információkat, melyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít számunkra. Ezek a következők:

Böngésző típusa és verziója
Használatban lévő operációs rendszer
URL-cím
Gazdagép neve
A szerver lekérdezésének pontos ideje
IP-cím

Ezen adatokat nem vonjuk össze más adatforrásokkal.
Az adatfeldolgozás alapja a GDPR törvény 6. cikke 1. bekezdésének f pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke weboldalának technikailag hibamentes bemutatása és optimalizálása – ehhez a szerver naplófájljainak rögzítése szükséges.

5. Elemzőeszközök és reklámozás

Matomo (egykori Piwik)
Ez a weboldal a Matomo nyílt forráskódú webelemző szolgálatást használja. A Matomo olyan technológiákat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik a felhasználók adott oldalra vonatkozó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. sütik vagy az eszköz ujjlenyomata). Szerverünk tárolja a Matomo által összegyűjtött információkat a weboldal használatáról. Az IP-cím a mentés előtt anonimizálásra kerül. A Matomo segítségével lehetőségünk van weboldalunk látogatóinak weboldal-használati szokásairól adatokat gyűjteni és elemezni. Ez lehetővé teszi számunkra többek között annak megállapítását, hogy milyen oldalmegtekintések történtek és azok melyik régióból származnak. Ezenkívül különböző naplófájlokat (pl. IP-cím, URL, használatban lévő böngésző és operációs rendszer) rögzítünk, és mérni tudjuk, hogy a weboldalunkra látogató felhasználók milyen műveleteket (pl. kattintások, vásárlások stb.) hajtanak végre.
Ezen elemzőeszköz használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói viselkedés anonim elemzéséhez annak érdekében, hogy optimalizálja mind a weboldalát, mind pedig a reklámozását. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulás a sütik tárolásához), az adatfeldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

IP-anonimizálás
A Matomo-val történő elemzés során IP-cím anonimizálást alkalmazunk. Ilyen esetben az Ön IP-címe elemzés előtt rövidítésre kerül, így az Ön személye már nem egyértelműen beazonosítható.

Hosting
A Matomo-t, mint tárhelyszolgáltatót az alábbi Harmadik fél esetében alkalmazzuk:
Mittwald CM Service GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 4-6
32339 Espelkamp
(a Communication Consultants GmbH ügynökség megbízásából, Breitwiesenstrasse 17, 70565 Stuttgart)

6. Plugin-ok és eszközök

YouTube kiterjesztett adatvédelemmel
Ez a weboldal összeköttetésben áll a YouTube videóival. Az oldalak üzemeltetője a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.
A YouTube-ot kiterjesztett adatvédelmi módban használjuk. A YouTube szerint ez a mód biztosítja, hogy a YouTube nem tárol semmilyen információt a webhely látogatóiról, mielőtt megnéznék a videót. A kiterjesztett adatvédelmi mód azonban nem feltétlenül zárja ki az adatok YouTube-partnereknek történő továbbítását. Így teremt a YouTube kapcsolatot – függetlenül attól, hogy Ön megnéz-e egy videót – a Google DoubleClick hálózatával.
Amint Ön elindít egy YouTube videót ezen a weboldalon, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Eközben a YouTube szerver értesül arról, hogy Ön melyik oldalunkat látogatta meg.
Ha Ön be van jelentkezve YouTube-fiókjába, engedélyezheti a YouTube számára, hogy az Ön böngészéssel kapcsolatos viselkedését közvetlenül személyes profiljához hozzárendelje. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik a YouTube-fiókjából.
Ezen felül a YouTube különféle sütiket menthet el az Ön eszközén egy videó indítása után, vagy hasonló felismerési technológiákat használhat (pl. eszköz-ujjlenyomat). Ily módon a YouTube információkat kaphat a webhely látogatóiról. Ezeket az információkat többek között videóstatisztikák gyűjtésére, a felhasználóbarát jelleg javítására, és a csalási kísérletek megelőzésére használják fel.
Adott esetben további adatfeldolgozási műveletek kapcsolhatnak be egy YouTube-videó elindítása után, amelyre nincs befolyásunk.
A YouTube használata online ajánlataink megfelelő megjelenítése érdekében történik.
Mindez jogos érdeket jelent a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.
A YouTube adatvédelmi szabályaival kapcsolatban további információkat talál annak adatvédelmi nyilatkozatában:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Scroll to Top